GDPR

63. přední hlídka Royal Rangers Konstantinovy Lázně

Krátká 206, 349 52  Konstantinovy Lázně ; ičo 07444401

www.poutnici63.cz 

 

Informace o zpracování osobních údajů

63. přední hlídka Royal Rangers Konstantinovy Lázně se sídlem Krátká 206, 349 52 Konstantinovy Lázně, ičo 07444401, zapsaná ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou L 18082 jako pobočný spolek Royal Rangers v ČR z.s., (dále jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Osobní údaje lze zpracovávat, pokud je přítomen alespoň jeden z těchto právních důvodů:

§  subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

§  zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

§  zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

§  zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

§  zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,

§  zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

a) pro vnitřní potřebu spolku:

•    k vedení evidence členů a zajištění běžné činnosti spolku – v rozsahu dle přihlášky, dále název organizační jednotky a věková skupina, do které je člen aktuálně zařazen (včetně historie zařazení v předchozích letech);

•    k předávání osobních údajů mezi organizačními složkami spolku, úřadům, partnerům či dodavatelům, pro zajištění běžné činnosti spolku a jejího financování – v rozsahu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, název organizační jednotky, věková skupina.

b) pro informační či marketingové účely:

•    k tvorbě kroniky, interního časopisu a výročních plakátů, zachycujících běžnou činnost spolku – v rozsahu jméno a příjmení, věková skupina, fotografie osoby samostatně či ve skupině s jinými osobami;

•    k provozování veřejně přístupné webové galerie s fotografiemi a videonahrávkami ze schůzek a akcí a k provozování komunitní stránky na sociálních sítích v rámci běžné činnosti spolku – v rozsahu jméno a příjmení, věková skupina, fotografie či videonahrávka osoby samostatně či ve skupině s jinými osobami;

•    k vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (výroční zprávy, letáky, propagační časopisy apod.) – v rozsahu jméno a příjmení, věková skupina, fotografie osoby samostatně či ve skupině s jinými osobami;

•    k zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti – v rozsahu e-mail, případně telefon.

Lhůty zpracování

·         základní osobní údaje členů – neomezeně

·         pořádání akcí i pro nečleny – 10 let po ukončení akce

·         ostatní smluvní vztahy – po dobu trvání smlouvy a dále 10 let

Předávání osobních údajů jiným osobám

Správce nepředává žádné osobní údaje jiné osobě s výjimkou výše uvedeného.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

·         není jmenován (správce nemá povinnost pověřence jmenovat)

Práva subjektu údajů

Každá osoba, jejíž údaje jsou zpracovávány, má mimo jiné i tato práva:

·         získat informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů

·         právo na přístup k osobním údajům

·         právo na opravu, resp. doplnění

·         právo na výmaz

·         právo na omezení zpracování

V případě, že se rozhodnete uplatnit některé ze svých práv, obraťte se prosím přímo na správce e-mailem na mila-2@seznam.cz.

 

Milan Trávníček

velitel přední hlídky