Přihlášení

Přihlášky společně se zaplaceným táborovým poplatkem přijímáme do naplnění kapacity tábora (zasílat na adresu hlavního vedoucího: Milan Trávníček, Na Vinici 1325, 349 01  STŘÍBRO; nebo vyplnit elektronický formulář, viz: níže).

Při rozhodování o tom, kdo pojede a kdo ne postupujeme podle hesla: "Kdo dřív přijde, ten jede!"

Přihlášku v papírové podobě lze vyzvednout v našich modlitebnách v Teplé nebo Konstantinových Lázních, u jednotlivých vedoucích nebo si o ni napsat na e-mail: mila-2@seznam.cz

přihlášku v papírové pdobě lze vyzvednout v baptistické modlitebně v Konstantinových Lázních

ELEKTORONICKÁ PŘIHLÁŠKA: viz níže

 

Po tábornících požadujeme

 • plné nasazení a aktivní přístup ke všemu dění
 • kázeň (po dobu pobytu zákaz kouření, konzumace alkoholu, drog …)
 • hru fair play
 • dodržování táborového řádu

Při nástupu do tábora nutné odevzdat

Bez těchto řádně vyplněných dokumentů nemůže a nebude dítě do tábora přijato! Lze si je zde stáhnout. Nicméně každý přihlášený účastník od nás včas tyto formuláře obdrží v papírové podobě. Rozesíláme je s ostatními informacemi přibližně v půlce června.

 

Elektronická přihláška do tábora

Letní dorostový tábor pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers Konstantinovy Lázně ve spolupráci se sborem Bratrské jednoty baptistů v Teplé

Vyplněním formuláře elektronické přihlášky souhlasíte s níže uvedenými texty a informacemi!

Poučení o platbě

 • Výše poplatků za tábor činí: 2 000Kč.
 • Táborový poplatek v případě elektronické přihlášky plaťte na účet přední hlídky: 2201568945/2010 (fio banka), variabilní symbol:  prvních šest čísel rodného čísla dítěte. V případě sourozenců posílejte celou částku najednou. K formuláři prosím přiložte naskenovanou kopii dokladu o zaplacení poplatku.
 • Bez zaplaceného poplatku nepovažujeme přihlášku za závaznou. Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.

Storno poplatky:

 • odhlášení účastníka do 2. 7. 2024 – vrácení poplatku v plné výši
 • do 16. 7. 2024 – storno poplatek 30%
 • odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – nutno doložit lékařským potvrzením) mezi 16. 7. 2024 a začátkem tábora, účtujeme poplatek ve výši 50%. Při předložení dokladu Vám vrátíme 70% účastnického poplatku.
 • nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku

Storno poplatky jsou úhrada za platby a nákupy, které jsou již provedené a jsou rozpočtené na jedno dítě

 

Prohlášení rodičů

 • Datum tábora: 10. 8. – 17. 8. 2024
 • Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp.
 • „Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s článkem 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“). Důvodem pro zpracování je oprávněný zájem.“

 • Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů o dítěti organizaci Royal Rangers v České republice, a to po dobu nutnou k realizaci tábora a k interním potřebám organizace. Souhlasím také s tím, že během tábora může mé dítě být foceno či natáčeno a pořízené fotografie či videa mohou být použity k propagaci aktivit organizace Royal Rangers v České republice a souhlasím také s jejich archivací.
 • Rodiče se zavazují uhradit vzniklou škodu v případě, že dítě způsobí poškození objektu táborové základny nebo jejího vybavení či udělá jinou škodu v době pobytu.
 • Seznámil jsem se s pravidly z dokumentu ‘Táborový řád‘ dostupného k přečtení na těchto internetových stránkách. Souhlasím, že během tábora tato pravidla budou platit. Zejména vyzdvihujeme následující: Žádný alkohol, žádné drogy (kouření je také považováno za drogu). Zákaz opouštění areálu tábořiště bez vědomí vedoucího a bez doprovodu dospělé osoby. Jsem si vědom/a, že po porušení pravidel (především prvního) může být účastník odeslán domů bez nároku na vrácení peněz.

Cílem letního tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers v Konstantinových Lázních ve spolupráci se sborem BJB Teplá, je výchova dětí v křesťanském duchu zaměřená na upevnění charakteru, rozvoj vztahů k lidem, osvojení nových dovedností, posílení zdraví a poznání přírody a kultury místa tábora.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou spolupráci dětí, respektování táborového řádu a pokynu vedoucích.

Přihlašuji své dítě závazně do letního tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers v Konstantinových Lázních ve spolupráci se sborem BJB Teplá a prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi pokyny pořadatele tábora a souhlasím s cílem a programem tábora. Jsem si vědom/a, že bez odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ a „Posudku o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě“ nebude účastník do tábora přijat (zmíněné formuláře obdržíte, jsou také ke stažení na internetu). Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň dítěte či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení z tábora na vlastní náklady účastníka.

 

Zdravotní stav účastníka

Do kolonky nazvané 'zdravotní stav účastníka' v přihlašovacím formuláři uveďte důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní komplikace, stravovací zvláštnosti, apod.)

 

Elektronická přihláška do tábora

Vyplněním závazně přihlašuji své dítě do tábora a souhlasím se všemi ujednáními na přihlášce