Táborový řád 

pro tábor "Hobit" 29. 7. - 5. 8. 2023

Všichni vedoucí, táboroví pracovníci a účastníci tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers ve spolupráci s BJB Teplá, jsou povinni respektovat tento táborový řád a provozní řád základny; dobrovolně se účastnit programu a dbát pokynu vedoucích.

Účastník je oprávněn pohybovat se po celém objektu tábořiště (přesné hranice stanoví vedoucí na začátku tábora) aniž by svůj pohyb musel hlásit. Nesmí bez dovolení nebo doprovodu vedoucích opustit vyhrazené tábořiště.

Nebude-li vedoucími stanoveno jinak, nesmí účastník k vodě (řeka, rybník, potok, apod.). Plavat a pohybovat se ve vodě sahající nad kotníky je dovoleno jen za dohledu vedoucího a jen osobám seznámených s touto činností. Ve vodě je zakázáno bez přímého dohledu vedoucích potápění, skákání do vody ze břehu, z lodi, lávky či stromu. Bez dozoru vedoucího je zakázáno i užívání nafukovacích bazénů.

V blízkosti případné studny je zakázáno vylévat jakoukoliv odpadní vodu, oleje, barvy, atd. Na odpadní vodu slouží tzv. vsakovačky.

Účastník nesmí vstupovat do táborové kuchyně (výjimku tvoří táborová služba při plnění svých povinností), na marodku, do stanu vedoucích, skladů, apod.

Účastník nesmí rozdělávat oheň, nebude-li vedoucími stanoveno jinak. Otevřený oheň ve stanu je pro všechny v jakékoli formě přísně zakázán. Práci s ohněm ve všech kamnech, ohništích i v krbu mohou vykonávat jen vedoucí a táboroví pracovníci. Tito jsou povinni dbát bezpečnosti. Oheň v kamnech, ohništi či krbu nesmí hořet bez dozoru.

Každý vedoucí a táborový pracovník má povinnost oznámit svůj pohyb mimo objekt tábořiště hlavnímu vedoucímu, popřípadě jeho zástupci.

Při veškerém pohybu po tábořišti je účastník povinen, stejně tak vedoucí a táborový pracovník, dbát osobní bezpečnosti. Je zakázáno navštěvovat se ve stanech.Všichni jsou povinni udržovat pořádek v osobních věcech a společných prostorech. V opačném případě jsou všichni povinni začít pracovat na odstranění nepořádku.Všichni jsou povinni třídit odpad dle pokynů.

Každé sebemenší poranění, nevolnost nebo bolesti se musí hlásit v první řadě zdravotnicím, případně vedoucímu.

Organizátoři tábora nenesou zodpovědnost za ztrátu peněz, mobilních telefonů, fotoaparátů, CD/MP3 přehrávačů, tabletu a podobných cenností. Účastníkům bylo doporučeno, aby tyto věci na tábor vůbec nevozili.

V případech, kdy dojde k závažnému poškození tábořiště nebo jeho vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora. Na tuto skutečnost byli upozorněni v přihlášce do tábora. Škody způsobené vedoucím či táborovým pracovníkem je povinen hradit v plné výši sám původce škody.

Účastníci, stejně jako vedoucí a táboroví pracovníci, jsou povinni dodržovat běžné zásady ochrany životního prostředí, požární ochrany a bezpečnosti v objektu základny a jejím bezprostředním okolí. Jsou také povinni řídit se pokyny majitelů táborové základny.

Není povoleno trhat květiny a rostliny v okolí tábořiště, kácet stromy (nejsou-li k tomu určené lesní správou či majitelem), vyřezávat keře, loupat kůru z živých stromů.

Všichni jsou povinni dbát na dobré sousedské vztahy s místními obyvateli.

Všichni jsou povinni dodržovat zákaz pití alkoholu, energy-drinků, kouření cigaret a užívání jiných návykových látek.

Při společných výletech má účastník povinnost držet se skupiny a nevzdalovat se od ní. Výjimku tvoří vedoucími povolené rozchody.

Všichni vedoucí, táboroví pracovníci a účastníci tábora jsou povinni řídit se pokyny pronajímatele táborové základny, zejména Táborovým řádem tábořiště Řepice.

Tým táborových vedoucích si vyhrazuje právo tento táborový řád dle aktuálních podmínek na táboře upravit či doplnit.

 

Povinnosti táborové služby:

 • ve volných chvílích se plně účastní programu
 • během dne pomáhají doplňovat zásobovači topivo
 •  8:05hod. nástup v kuchyni, příprava snídaně; úklid stolů a nádobí po snídani
 • dle potřeby pomáhají s přípravou oběda
 • 11:00hod. dle pokynů kuchařky rozdají přesnídávku
 • 12:30hod. prostírají k obědu, myjí nádobí
 • 16:00hod. pomáhají se svačinou
 • 18:00hod. pomáhají při přípravě večeře, myjí nádobí       

Denní harmonogram   

  7:55hod. – budíček Þ budit budou vždy chvaliči

  8:00hod. – nástup na nádvoří TZ. Při nástupu budou všichni seznámeni

                  s předběžným programem dne.

  8:05hod. – rozcvička vedená vždy některým z vedoucích

  8:15hod. – ranní hygiena

  8:30hod. – snídaně

  9:00hod. – ranní ztišení a dopolední program 

11:00hod. – přesnídávka

12:30hod. – oběd

13:00 – 14:00hod. – polední klid, následuje odpolední program

16:00hod. – svačina

18:00hod. – večeře, následuje večerní program

22:00hod. – večerní klid

Poznámky:

 • ranní nástup a rozcvička se budou odehrávat vždy venku.
 • rozcvičky bude zproštěna jen táborová služba a to jen v takovém počtu, který bude potřebný k přípravě snídaně (určí si kuchařka)
 • celý časový harmonogram je jen informativní. Bude se podle potřeby měnit (naruší ho například noční hra apod.)