Přihlášení do Příměstského tábora

Přihlášky společně se zaplaceným táborovým poplatkem přijímáme do naplnění kapacity příměstského tábora (zasílat na adresu hlavního vedoucího: Milan Trávníček, Na Vinici 1325, 349 01  STŘÍBRO; nebo vyplnit elektronický formulář, viz: níže).

Papírovou přihlášku ke stažení uveřejníme. Zatím funguje elektronické přihlašování níže!

Při rozhodování o tom, kdo se zúčastní a kdo ne postupujeme podle hesla: "Kdo dřív přijde, ten na táboře bude!"

Přihlášku v papírové podobě lze vyzvednout v našich modlitebnách v Teplé nebo Konstantinových Lázních, u jednotlivých vedoucích nebo si o ni napsat na e-mail: mila-2@seznam.cz

 

Po tábornících požadujeme:

 • plné nasazení a aktivní přístup ke všemu dění
 • kázeň (po dobu trvání příměstského tábora zákaz kouření, konzumace alkoholu, drog …)
 • hru fair play
 • dodržování táborového řádu
 

První den nástupu do příměstského tábora požadujeme:

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte na konci příměstkého tábora vracíme a lze ho použít na další akce. Razítko od lékaře má nově platnost dva roky, pokud nedošlo ke změnám zdravotního stavu

Elektronická přihláška do PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA 

Příměstský tábor pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers Konstantinovy Lázně ve spolupráci se sborem Bratrské jednoty baptistů v Teplé

Vyplněním formuláře elektronické přihlášky souhlasíte s níže uvedenými texty a informacemi!

Poučení o platbě

 • Výše poplatků za tábor činí: 160Kč / den 
 • Táborový poplatek v případě elektronické přihlášky plaťte na účet přední hlídky: 2201568945/2010 (fio banka), variabilní symbol:  prvních šest čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce uveďte: příměstský tábor. V případě sourozenců posílejte celou částku najednou. 
 • Bez zaplaceného poplatku nepovažujeme přihlášku za závaznou. Přihlášky přijímáme podle data zaplacení do vyčerpání kapacity tábora.

Storno poplatky:

 • odhlášení účastníka do 25. 6. 2023 – vrácení poplatku v plné výši
 • odhlásíte-li účastníka bez udání vážného důvodu (nemoc apod. – nutno doložit lékařským potvrzením) mezi 25. 6. 2023 a začátkem tábora, poplatek propadá v plné výši. Je to hlavně z toho důvodu, že poplatek je tak nízký, že čtrnáct dní před začátkem příměstského tábora už je většinou utracen. Při předložení dokladu Vám vrátíme 50% účastnického poplatku.
 • nástupem účastníka do tábora ztrácíte nárok na vrácení účastnického poplatku

Storno poplatky jsou úhrada za platby a nákupy, které jsou již provedené a jsou rozpočtené na jedno dítě

 

Prohlášení rodičů

 • Datum tábora: 10. – 14. 7. 2023; vždy od 8:00 do 16:00hod
 • Shromažďované údaje slouží pro registraci účastníka, pro výkon zdravotní péče na táboře, atp.
 • S osobními údaji je nakládáno ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR)
 • Svým podpisem dávám souhlas se zpracováním a uchováním poskytnutých osobních údajů o dítěti organizaci Royal Rangers v České republice, a to po dobu nutnou k realizaci tábora a k interním potřebám organizace. Souhlasím také s tím, že během tábora může mé dítě být foceno či natáčeno a pořízené fotografie či videa mohou být použity k propagaci aktivit organizace Royal Rangers v České republice a souhlasím také s jejich archivací.
 • Rodiče se zavazují uhradit vzniklou škodu v případě, že dítě způsobí poškození objektu fotbalového hřiště v Kokašicích nebo jeho vybavení či udělá jinou škodu v době pobytu.
 • Seznámil jsem se s pravidly z dokumentu ‘Táborový řád‘ dostupného k přečtení na těchto internetových stránkách. Souhlasím, že během tábora tato pravidla budou platit. Zejména vyzdvihujeme následující: Žádný alkohol, žádné drogy (kouření je také považováno za drogu). Zákaz opouštění areálu hřiště bez vědomí vedoucího a bez doprovodu dospělé osoby. Jsem si vědom/a, že po porušení pravidel (především prvního) může být účastník z příměstského tábora vyloučen bez nároku na vrácení peněz.

Cílem příměstského tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers v Konstantinových Lázních ve spolupráci se sborem BJB Teplá, je výchova dětí v křesťanském duchu zaměřená na upevnění charakteru, rozvoj vztahů k lidem, osvojení nových dovedností, posílení zdraví a poznání přírody a kultury místa tábora.

Účast na táboře předpokládá dobrovolnou spolupráci dětí, respektování táborového řádu a pokynu vedoucích.

Přihlašuji své dítě závazně do příměstského tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers v Konstantinových Lázních ve spolupráci se sborem BJB Teplá a prohlašuji, že jsem se seznámil/a se všemi pokyny pořadatele tábora a souhlasím s cílem a programem tábora. Jsem si vědom/a, že bez odevzdání řádně vyplněného „Nástupního listu“ nebude účastník do tábora přijat (zmíněné formuláře obdržíte, jsou také ke stažení na internetu). Beru na vědomí, že neuvedení důležitých okolností o jeho zdravotním stavu nebo nekázeň dítěte či špatné vybavení může být důvodem k vyloučení z tábora na vlastní náklady účastníka.

 

Zdravotní stav účastníka

Do kolonky nazvané 'zdravotní stav účastníka' v přihlašovacím formuláři uveďte důležité informace o zdravotním stavu účastníka a jiné důležité informace pro vedení tábora (uveďte prosím takové údaje, na které bychom měli brát ohled při plánování programu tábora, např. omezení v běhu, zdravotní komplikace, stravovací zvláštnosti, apod.)

 

elektronická přihláška - PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR