Táborový řád pro příměstský tábor v Kokašicích

8. - 12. 7. 2024

Všichni vedoucí, táboroví pracovníci a účastníci příměstského tábora, který pořádá 63. přední hlídka Royal Rangers ve spolupráci s BJB Teplá, jsou povinni respektovat tento táborový řád a provozní řád základny; dobrovolně se účastnit programu a dbát pokynu vedoucích.

Účastník je oprávněn pohybovat se po celém objektu tábořiště – fotbalového hřiště (přesné hranice stanoví vedoucí na začátku tábora) aniž by svůj pohyb musel hlásit. Nesmí bez dovolení nebo doprovodu vedoucích opustit vyhrazené tábořiště.

Nebude-li vedoucími stanoveno jinak, nesmí účastník k vodě (řeka, rybník, potok, apod.). Plavat a pohybovat se ve vodě sahající nad kotníky je dovoleno jen za dohledu vedoucího a jen osobám seznámených s touto činností. Ve vodě je zakázáno bez přímého dohledu vedoucích potápění, skákání do vody ze břehu, z lodi, lávky či stromu. Bez dozoru vedoucího je zakázáno i užívání nafukovacích bazénů.

V blízkosti případné studny je zakázáno vylévat jakoukoliv odpadní vodu, oleje, barvy, atd. Na odpadní vodu slouží tzv. vsakovačky.

Účastník nesmí rozdělávat oheň, nebude-li vedoucími stanoveno jinak. Otevřený oheň je pro všechny v jakékoli formě přísně zakázán. Práci s ohněm ve všech kamnech, ohništích i v krbu mohou vykonávat jen vedoucí a táboroví pracovníci. Tito jsou povinni dbát bezpečnosti. Oheň v kamnech, ohništi či krbu nesmí hořet bez dozoru.

Každý vedoucí a táborový pracovník má povinnost oznámit svůj pohyb mimo objekt tábořiště hlavnímu vedoucímu, popřípadě jeho zástupci.

Při veškerém pohybu po tábořišti je účastník povinen, stejně tak vedoucí a táborový pracovník, dbát osobní bezpečnosti. Všichni jsou povinni udržovat pořádek v osobních věcech a společných prostorech. V opačném případě jsou všichni povinni začít pracovat na odstranění nepořádku.Všichni jsou povinni třídit odpad dle pokynů.

Každé sebemenší poranění, nevolnost nebo bolesti se musí hlásit v první řadě zdravotnicím, případně vedoucímu.

Organizátoři tábora nenesou zodpovědnost za ztrátu peněz, mobilních telefonů, fotoaparátů, walkmanů, CD/MP3 přehrávačů a podobných cenností. Účastníkům bylo doporučeno, aby tyto věci na tábor vůbec nevozili.

V případech, kdy dojde k závažnému poškození tábořiště nebo jeho vybavení někým z účastníků, je povinností jeho rodičů (případně zákonných zástupců) škodu uhradit organizátorovi tábora. Na tuto skutečnost byli upozorněni v přihlášce do tábora. Škody způsobené vedoucím či táborovým pracovníkem je povinen hradit v plné výši sám původce škody.

Účastníci, stejně jako vedoucí a táboroví pracovníci, jsou povinni dodržovat běžné zásady ochrany životního prostředí, požární ochrany a bezpečnosti v objektu základny a jejím bezprostředním okolí. Jsou také povinni řídit se pokyny majitelů táborové základny.

Není povoleno trhat květiny a rostliny v okolí tábořiště, kácet stromy (nejsou-li k tomu určené lesní správou či majitelem), vyřezávat keře, loupat kůru z živých stromů.

Všichni jsou povinni dbát na dobré sousedské vztahy s místními obyvateli.

Všichni jsou povinni dodržovat zákaz pití alkoholu, energy-drinků, kouření cigaret a užívání jiných návykových látek.

Při společných výletech má účastník povinnost držet se skupiny a nevzdalovat se od ní. Výjimku tvoří vedoucími povolené rozchody.

Všichni vedoucí, táboroví pracovníci a účastníci tábora jsou povinni řídit se pokyny pronajímatele táborové základny.

Tým táborových vedoucích si vyhrazuje právo tento táborový řád dle aktuálních podmínek na táboře upravit či doplnit.